Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 23 2017

ancyk
2104 90f2
Reposted fromkarahippie karahippie vianowezsie nowezsie
ancyk
ancyk
“ Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie. ”
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzoou zoou vialittletroublemaker littletroublemaker
ancyk
9649 6194
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin

August 22 2017

ancyk
1287 59ec
Reposted fromIriss Iriss viasoko soko
ancyk
5088 3fbc
Reposted frombadsamaritan badsamaritan viasoko soko
ancyk
4826 2321
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
3015 b29a 500
Reposted fromkattrina kattrina viasoko soko
ancyk
Reposted fromshakeme shakeme viasoko soko
0246 ee37 500
Reposted fromancientsoul ancientsoul viasoko soko
ancyk
7570 26c0 500
Reposted fromNajada Najada viabeattman beattman

August 14 2017

ancyk
"Nadzieja" to jest wtedy, gdy jeszcze nie płaczesz.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith viaszydera szydera
ancyk
4382 64de 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaolalaa olalaa
ancyk
Reposted fromkjn kjn viabeattman beattman
ancyk
2435 a2d1 500
Reposted fromzciach zciach viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
8374 7504
Reposted fromohnina ohnina viabeattman beattman
ancyk
ancyk
Po co nam pięćdziesiąt lat szczęścia, skoro możemy mieć romans w tramwaju i wysiąść na innych przystankach?

Największe miłości to te, których nigdy nie było.
— Ochocki, Vithren, "Wszystko co dobre już było, naucz się zdychać bez picia wódki i kopcenia fajek.", "Dworce bez ciebie"
Reposted fromvith vith viaunmadebeds unmadebeds
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl